Privacyverklaring

Waarom verwerken R&J Installatie Techniek en R&J Elektrotechniek (hierna: wij) jouw gegevens?  

Om te kunnen komen tot een goed advies voor jouw installatie is het noodzakelijk om de volledige installatie van het huis in kaart te brengen. Om dit te kunnen doen vragen wij persoonlijke gegevens van je. Het doel van de verwerking van jouw gegevens door ons, is onze diensten verlenen, deze diensten factureren, gegevens bewaren en verantwoording voor de verwerking afleggen. Wij zijn een installatiebedrijf en om onze werkzaamheden te mogen verrichten moeten wij aan wettelijke verplichtingen voldoen. De gegevens die wij aan je vragen worden gevraagd in het kader van de identificatieplicht. Overige gegevens worden gevraagd omdat het zonder deze gegevens niet mogelijk is de overeenkomst na te komen.  

Hoe en gedurende welke termijn verwerken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken uitsluitend gegevens die je ons verstrekt. De bewaartermijn die voor deze gegevens geldt is wettelijk vastgesteld op zeven jaar. Sommige gegevens zijn ook nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijk vastgelegde fiscale administratieplicht. Deze verplichting blijkt uit art. 52 lid 4 Algemene wet Rijksbelastingen (AWR).

Welke gegevens verwerken wij waardoor je kunt worden geïdentificeerd?

Onder deze gegevens worden alle gegevens verstaan die informatie over je geven evenals alle gegevens die indirect informatie over je geven. Deze gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens.  De gegevens die door ons verwerkt worden waardoor je kunt worden geïdentificeerd, zijn: 

Welke gegevens verwerken wij waardoor je niet kunt worden geïdentificeerd?

Naast persoonsgegevens verwerken wij geen andere gegevens  die noodzakelijk zijn voor het in kaart brengen van jouw installatie. 

Delen wij jouw gegevens?

Om de installatie te voorzien van garantie werken wij samen met de leveranciers. Deze leveranciers zijn gehouden aan privacywetgeving en hebben hieromtrent een verwerkersovereenkomst met ons gesloten.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

Omdat privacy een grondrecht is, moet de privacy van de verwerking van persoonsgegevens zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Om privacy te beschermen zijn in privacywetgeving de volgende rechten opgenomen die je kunt inroepen ten aanzien van ons. Deze rechten kun je  inroepen door een aangetekende brief te sturen aan de in dit beleid beschreven functionaris voor gegevensbescherming.  

Recht op inzage

Je hebt het recht jouw verwerkte persoonsgegevens in te zien en je kunt verzoeken om een kopie van deze gegevens. Voordat wij inzage geven, moet dien je je te  identificeren.  Voor  inzage en eventueel een kopie van je persoonsgegevens, brengen wij geen kosten in rekening.  

Recht op rectificatie en gegevenswissing

Je hebt het recht om  gegevens te laten aanvullen of corrigeren. Dit recht strekt ook tot onjuiste gegevens in archieven. Soms duurt het een tijd voordat de gegevens verbeterd of gewist worden. Wij hebben hier enige tijd voor nodig omdat voordat de gegevens gerectificeerd worden een controle wordt uitgevoerd door ons. Na elke aanpassing van gegevens zullen wij hiervan een melding maken. Wat betreft de wissing van uw persoonsgegevens is bepaald dat de gegevens gewist worden zodra de bewaartermijn van zeven jaar is verstreken. Wij zorgen ervoor dat de gegevens zonder redelijke vertraging en kosteloos na het verstrijken van de bewaartermijn feitelijk niet meer aanwezig zijn. Jouw gegevens zullen met het inroepen van dit recht ook worden verwijderd door partijen waarmee wij samenwerken.  

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit is mogelijk als je de juistheid van de verwerkte gegevens betwijfelt en ons in staat hebt gesteld om te controleren of je gegevens juist zijn. Daarnaast kun je dit recht inroepen als je persoonsgegevens nodig zijn om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je aangifte doet tegen ons. Tot slot kun je dit recht inroepen als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent van de beslissing van ons op dit bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen van ons in een gestructureerde gangbare en machinaal leesbare vorm. Dit houdt in dat je jouw gegevens kunt downloaden. Hiervoor reken wij geen kosten.  

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kun je doen als je wilt dat wij nogmaals bekijken of jouw gegevens verwerkt moeten worden gelet op de specifieke situatie. Om dit recht in te roepen moet je specifieke omstandigheden aandragen bij ons. Als je dit recht inroept wordt de verwerking van je persoonsgegevens gestaakt tenzij de belangen van ons in de specifieke situatie zwaarder wegen

Recht op niet uitsluitend geautomatiseerde gegevensverwerking

Dit recht houdt in dat een werkwijze waarbij geen menselijke tussenkomst is en waarbij de verwerking gevolgen heeft voor uw rechten en vrijheden, niet is toegestaan. Wij werken niet uitsluitend geautomatiseerd maar verwerken gegevens gedeeltelijk geautomatiseerd. Adviseurs van ons werken namelijk met laptops en software om je te kunnen voorzien van passend advies/oplossing voor jouw installatie.  

Wie is jouw aanspreekpunt voor zaken die gaan over privacy?

Als je vragen heeft omtrent jouw persoonsgegevens of rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de heer R.J.M. Daems, bereikbaar tijdens openingstijden op telefoonnummer: 040-2645980.

Wat te doen als er een geschil is ontstaan met ons?

Als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking door ons, kun je na afwijzing van dit bezwaar een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank om aan ons te bevelen om jouw  verzoek over één of meerdere van jouw rechten in te willigen. Dit verzoekschrift kun je binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van ons op jouw bezwaar indienen. Binnen de voornoemde termijn kun je ook contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens en haar verzoeken om te bemiddelen of adviseren over het geschil met ons. Daarnaast kun je  ook altijd een klacht indienen als je het niet eens bent met de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.  

Wat gebeurt er als je jouw benodigde gegevens niet verstrekt aan ons?

Zoals eerder in dit beleid beschreven zijn de gegevens die wij van jou vragen noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst of hebben wij de gegevens nodig in het kader van de identificatieplicht waaraan we moeten voldoen. Als je de benodigde gegevens niet verstrekt, kunnen wij geen passend advies/oplossing aanbieden en kunnen wij niet voldoen aan onze zorgplicht. Als wij je gegevens niet kunnen controleren of niet op de hoogte zijn van bepaalde gegevens, kunnen wij onze berekeningen en adviezen niet of onvoldoende onderbouwen. 

Copyright © 2021 R&J Installatie Techniek B.V.
Privacyverklaring
Webdesign & CMS by Downdijk