Privacyverklaring

Waarom verwerken R&J Installatie Techniek en R&J Elektrotechniek (hierna: wij) uw gegevens?  

Om te kunnen komen tot een goed advies voor uw installatie is het noodzakelijk om de volledige installatie van uw huis in kaart te brengen. Om dit te kunnen doen vragen wij persoonlijke gegevens van u. Het doel van de verwerking van uw gegevens door ons, is onze diensten verlenen, deze diensten factureren, gegevens bewaren en verantwoording voor de verwerking afleggen. Wij zijn een installatiebedrijf en om onze werkzaamheden te mogen verrichten moeten wij aan wettelijke verplichtingen voldoen. De gegevens die wij aan u vragen worden gevraagd in het kader van de identificatieplicht. Overige gegevens worden van u gevraagd omdat het zonder deze gegevens niet mogelijk is de overeenkomst met u na te komen.  

Hoe en gedurende welke termijn verwerken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uitsluitend gegevens die u ons verstrekt. De bewaartermijn die voor deze gegevens geldt is wettelijk vastgesteld op zeven jaar. Sommige van uw gegevens zijn ook nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijk vastgelegde fiscale administratieplicht. Deze verplichting blijkt uit art. 52 lid 4 Algemene wet Rijksbelastingen (AWR). Uit deze bepaling blijkt dat uw gegevens gedurende zeven jaar bewaard moeten blijven.  

Welke gegevens verwerken wij waardoor u kunt worden geïdentificeerd?

Onder deze gegevens worden alle gegevens verstaan die informatie over u geven evenals alle gegevens die indirect informatie over u geven. Het gaat om informatie die naar u leidt of kan leiden. Deze gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens.  De gegevens die door ons verwerkt worden waardoor u kunt worden geïdentificeerd, zijn: 

Welke gegevens verwerken wij waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd?

Naast persoonsgegevens verwerken wij geen andere gegevens van u die noodzakelijk zijn voor het in kaart brengen van uw installatie. 

Delen wij uw gegevens?

Om uw installatie te voorzien van garantie werken wij samen met de leveranciers. Deze leveranciers zijn gehouden aan privacywetgeving en hebben hieromtrent een verwerkersovereenkomst met ons gesloten. Wij delen uw gegevens niet met instanties in landen buiten Europa. 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Omdat privacy een grondrecht is, moet de privacy van u bij de verwerking van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Om uw privacy te beschermen zijn in privacywetgeving de volgende rechten opgenomen die u kunt inroepen ten aanzien van ons. Deze rechten kunt u inroepen door een aangetekende brief te sturen aan de in dit beleid beschreven functionaris voor gegevensbescherming.  

Recht op inzage

U heeft het recht uw verwerkte persoonsgegevens in te zien en u kunt verzoeken om een kopie van deze gegevens. Voordat wij u inzage geven, moet u zich identificeren. Als wij u inzage geven in uw persoonsgegevens, leveren wij uw gegevens aan in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. Voor deze inzage en eventueel een kopie van uw persoonsgegevens, brengen wij geen kosten in rekening.  

Recht op rectificatie en gegevenswissing

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanvullen of corrigeren. Dit recht strekt ook tot onjuiste gegevens in archieven. Soms duurt het een tijd voordat de gegevens verbeterd of gewist worden. Wij hebben hier enige tijd voor nodig omdat voordat de gegevens gerectificeerd worden een controle wordt uitgevoerd door ons. Na elke aanpassing van gegevens zullen wij hiervan een melding maken aan u. Wat betreft de wissing van uw persoonsgegevens is bepaald dat de gegevens gewist worden zodra de bewaartermijn van zeven jaar is verstreken. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens zonder redelijke vertraging en kosteloos na het verstrijken van de bewaartermijn feitelijk niet meer aanwezig zijn. Uw gegevens zullen met het inroepen van dit recht ook worden verwijderd door partijen waarmee wij samenwerken.  

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit is mogelijk als u de juistheid van de verwerkte gegevens betwijfelt en u ons in staat heeft gesteld om te controleren of uw gegevens juist zijn. Ook kunt u dit recht inroepen als uw gegevens niet verwerkt mogen worden en u liever uw gegevensverwerking beperkt dan uw gegevens laat wissen. Daarnaast kunt u dit recht inroepen als uw persoonsgegevens nodig zijn om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u aangifte doet tegen ons. Tot slot kunt u dit recht inroepen als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent van de beslissing van ons op dit bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen van ons in een gestructureerde gangbare en machinaal leesbare vorm. Dit houdt in dat u uw gegevens kunt downloaden. Hiervoor reken wij geen kosten.  

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen als u wilt dat wij nogmaals bekijken of uw gegevens verwerkt moeten worden gelet op uw specifieke situatie. Om dit recht in te roepen moet u specifieke omstandigheden aandragen bij ons. Als u dit recht inroept wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gestaakt tenzij de belangen van ons in de specifieke situatie zwaarder wegen

Recht op niet uitsluitend geautomatiseerde gegevensverwerking

Dit recht houdt in dat een werkwijze waarbij geen menselijke tussenkomst is en waarbij de verwerking gevolgen heeft voor uw rechten en vrijheden, niet is toegestaan. Wij werken niet uitsluitend geautomatiseerd maar verwerkt uw gegevens gedeeltelijk geautomatiseerd. Adviseurs van ons werken namelijk met laptops en software om u te kunnen voorzien van passend advies/oplossing voor uw installatie.  

Wie is uw aanspreekpunt voor zaken die gaan over privacy?

Als u vragen heeft omtrent uw persoonsgegevens of uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de heer R.J.M. Daems, bereikbaar tijdens openingstijden op telefoonnummer: 040-2645980.

Wat te doen als er een geschil is ontstaan met ons?

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking door ons, kunt u na afwijzing van dit bezwaar een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank om aan ons te bevelen om uw verzoek over één of meerdere van uw rechten in te willigen. Dit verzoekschrift kunt u binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van ons op uw bezwaar indienen. Binnen de voornoemde termijn kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens en haar verzoeken om te bemiddelen of adviseren over het geschil met ons. Daarnaast kunt u ook altijd een klacht indienen als u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.  

Wat gebeurt er als u uw benodigde gegevens niet verstrekt aan ons?

Zoals eerder in dit beleid beschreven zijn de gegevens die wij van u vragen noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst of hebben wij de gegevens nodig in het kader van de identificatieplicht waaraan zij moet voldoen. Als u de benodigde gegevens niet verstrekt, kunnen wij geen passend advies/oplossing aanbieden en kunnen wij niet voldoen aan onze zorgplicht. Als wij uw gegevens niet kunnen controleren of niet op de hoogte zijn van bepaalde gegevens, kunnen wij onze berekeningen en adviezen niet of onvoldoende onderbouwen. 

Copyright © 2020 R&J Installatie Techniek B.V.
Privacyverklaring
Webdesign & CMS by Downdijk